e-REPÚBLICA

Port de Barcelona: ​​un Green & SmartPort (I)

El Port de Barcelona ja fa més de dues dècades que està compromès amb la protecció del medi ambient i amb la innovació. Però ha estat durant els últims anys que ha emprès un camí decidit per superar el repte de ser un port verd i tecnològicament innovador, promovent la sostenibilitat en la cadena logística.

Per JudithC

Port de Barcelona

El Port de Barcelona és un enclavament pioner en el desenvolupament d’accions per reduir l’impacte ambiental de l’activitat portuària; des de 1996, han estat diverses les iniciatives que s’han anat concretant, en la potenciació del ferrocarril i el short sea shipping, el control ambiental de les obres del port, la creació d’una xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire a l’entorn portuari, la regulació de la manipulació de sòlids a granel, o el seguiment de les emissions a l’atmosfera de les diferents concessions.

L’Autoritat Portuària de Barcelona compta, també des de fa anys, amb una xarxa pròpia d’equips per a la mesura de la contaminació atmosfèrica i variables meteorològiques. L’anomenada Xarxa Meteorològica i de Vigilància de la Qualitat de l’Aire (XMVQA, segons les seves sigles en català) integra estacions dotades d’equipament divers, des captadors d’alt volum per prendre mostres de partícules en suspensió fins a sensors meteorològics i analitzadors dels principals contaminants atmosfèrics. La xarxa proporciona informació sobre la qualitat de l’aire i informació meteorològica de suport a les activitats que es desenvolupen al Port, com la navegació de vaixells o la manipulació de mercaderies a les terminals.

Els contaminants que mesura la XMVQA són: la pols determinada com a partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i 2,5 micres (PM2,5); els gasos de combustió diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2); el contaminant secundari gas ozó (O3); els gasos evaporatius dels combustibles, com el benzè (C6H6).

L’exhaustiva xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire està formada per 8 estacions meteorològiques automàtiques, amb 5 captadors de partícules en suspensió i 3 estacions automàtiques de qualitat de l’aire; tots aquests aparells de mesura estan distribuïts al llarg del recinte portuari.

Xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire (ubicació de les estacions meteorològiques automàtiques)
Xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire (ubicació de les estacions meteorològiques automàtiques)

Quines emissions genera l’activitat portuària?

Al Port de Barcelona, ​​els focus que generen emissions són: els vaixells, els vaixells auxiliars, la maquinària auxiliar i els vehicles que circulen en el recinte.

Segons dades de l’entitat Barcelona Regional, les emissions (estimades) generades per l’activitat portuària ascendeixen anualment a 5.545,8 tones d’emissions NOx i 505,68 tones de PM10 (partícules en suspensió).

D’aquestes xifres totals, els vaixells són responsables del 92% de l’NOx (5.116 tones) i del 97% de les PM10 (489,59 tones). Per tipus de vaixell, els portacontenidors, amb 1.554,1 tones, representen el 28% del total; els mercants de càrrega, amb 1.804,9, el 33%; els creuers, amb 693,2 tones, el 12%; els ferris, amb 686,8 tones, el 12%; i el 7% restant, 377 tones de NOx, són emissions produïdes per altre tipus de vaixells.

Pel que fa als vaixells auxiliars, aquests generen el 4% de les emissions de NOx (234,8 tones) i l’1% de les PM10 (5,35 tones). La maquinària auxiliar és responsable de l’1% del NOx (80,6 tones) i de l’1% de les partícules en suspensió (5,13 tones). Finalment, la circulació de vehicles dins el recinte portuari genera el 2% del NOx (114,4 tones) i l’1% de les PM10 (5,61 tones).

Tot i que aquestes xifres poden semblar elevades, queden totalment relativitzades si es té en compte l’aportació de les diferents fonts d’emissió que contribueixen a la contaminació de l’aire de la ciutat.

En aquest sentit, l’activitat al Port de Barcelona (dels vaixells, els vaixells auxiliars, la maquinària auxiliar i la circulació de vehicles) tan sols genera el 7,6% de l’òxid de nitrogen (NOx) que fluctua en l’aire de la ciutat de Barcelona i el 1,5% de les partícules en suspensió.

Val a dir que la font més contaminant de NOx és el trànsit (59,9%), seguit de la contribució regional (13%), la resta de sectors (11,2%) i la indústria (8,35%). Aquestes dades varien substancialment si ens fixem en l’emissió de partícules en suspensió: el trànsit és responsable del 20,8%, la contribució regional genera el 71%, la resta de sectors el 6,5% i la indústria el 0,3%.

Segons recull la Memòria Anual 2016 del Port de Barcelona, ​​totes les emissions contaminants s’han vingut reduint des de l’any 2007.

Accions concretes per reduir les emissions

Tot i ser un baix contribuïdor d’emissions contaminants de l’aire de la ciutat, el Port de Barcelona va posar en marxa el 2016 el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, una iniciativa que s’estructura en nou àrees d’actuació i 55 mesures concretes enfocades a reduir al màxim les emissions que generen els vaixells i la maquinària a les terminals, les emissions del trànsit rodat dins el port, les emissions de pols que es generen en la manipulació dels granels sòlids i les emissions associades a les obres portuàries. Així mateix, es posa èmfasi en seguir potenciant el transport de mercaderies per ferrocarril i en línies de short sea shipping, així com en potenciar la mobilitat sostenible per a les persones que treballen en l’entorn portuari. També són molt importants els nous accessos ferroviari i viari al port i la constant millora de la xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire al Port de Barcelona. Com va assenyalar Sixte Cambra, president del Port de Barcelona, ​​el 27 d’octubre de 2016 a la presentació del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, “Durant les últimes dècades hem estat un port pioner en matèria ambiental i tenim la ferma voluntat de seguir sent líders. Som conscients que la nostra responsabilitat com a empresa pública és liderar el canvi cap a un model més sostenible”.

Sixte Cambra Xarxa Qualitat Pla de l'Aire

El Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona s’emmarca en dos plans d’abast més ampli elaborats per la Generalitat de Catalunya (Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de la Regió Metropolitana 2015-2020) i per l’Ajuntament de Barcelona (Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona 2015-2018) .Per assolir l’objectiu de reduir les emissions, el Port de Barcelona ja està treballant i implementant iniciatives enfocades a: promocionar el gas natural liquat (GNL) com a combustible alternatiu de la mobilitat, bonificar els vaixells més nets i electrificar la flota interna de vehicles de l’Autoritat Portuària.

Aposta pel GNLS

Sense cap mena de dubte, l’ús del gas natural s’està erigint en una de les alternatives més clares, fàcils i econòmiques per minimitzar les emissions contaminants en totes les activitats relacionades amb el transport. A més, ja han entrat en vigor, o ho faran en breu, noves legislacions més restrictives pel que fa a emissions contaminants; exemple d’això en serien:

• Les zones SECA (Sulphur Emission Control Areas), àrees marítimes i portuàries en què des del 2015 es limita l’emissió d’òxid de sofre (SOx) al 0,1%, aquesta restricció s’aplicarà a nivell global a partir de 2020, encara que el límit d’emissió serà del 0,5%.

• Les zones NECA (NOx Emission Control Areas), àrees marítimes i portuàries en les que a partir del 2020 es controlaran els vaixells nous per comprovar que compleixen les limitacions marcades de emissió d’òxids de nitrogen.

• Limitar al 0,5% el sofre contingut en els combustibles utilitzats pels vaixells, segons acord del Comitè de Protecció del Medi Marí (MEPC) de l’Organització Marítima Internacional (IMO) i que s’aplicarà a partir de l’ 1 de gener de 2020.

En aquest sentit, la indústria marítima ha començat a donar els primers passos cap a l’ús del GNL com a combustible de propulsió, tant per als nous vaixells que es construeixen com per a altres mercants que estan sent adaptats per poder utilitzar el gas a la navegació.

Segons  va posar de relleu Jordi Vila, responsable de Medi Ambient del Port de Barcelona a la Green Energy Ports Conference celebrada a Vigo el juny de 2017, “Els ports estan cridats a ser un dels principals actors en la promoció de l’ús del GNL per al transport de mercaderies”. Però per a això, els enclavaments “han de preparar les infraestructures de subministrament amb l’objectiu de poder atendre la demanda futura de GNL dels vaixells, els camions i la maquinària de les terminals”.

En aquest sentit, el Port de Barcelona “promou i lidera diversos projectes i proves pilot que estan contribuint a ampliar el coneixement sobre l’ús i oportunitats que presenta aquest combustible per als diferents operadors”. Els beneficis de la implantació del gas natural com a combustible per a la mobilitat “beneficien tant la comunitat portuària i el port com la ciutat de Barcelona, ​​atès que es va aconseguint una millora de la qualitat ambiental de l’aire, una major competitivitat del transport i la logística i una atracció d’aquells vaixells que utilitzen GNL”.

És per això que la promoció del gas natural liquat com a combustible alternatiu per a vaixells, maquinària de terminal i camions és una de les accions més destacades del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona, ​​ja que l’ús del GNL redueix significativament la contaminació atmosfèrica. Segons els experts, en el cas concret dels vaixells que utilitzen GNL, es redueix un 80% les emissions d’òxids de nitrogen (NOx), un 90% dels òxids de sofre (SOx), un 95% les partícules sòlides en suspensió i entre un 12% i un 27% dels gasos d’efecte hivernacle.

En aquest context, al Port de Barcelona s’estan duent  a terme diverses actuacions concretes relacionades amb l’ús del gas natural per a vaixells, camions i maquinària de terminal. Pel que fa a les infraestructures de subministrament de gas per a vaixells, són dues les actuacions.

Braç de càrrega per a subministrar gas a gavarres i a petits bucs

Amb Enagás s’està treballant en un braç de càrrega criogènic i flexible per subministrar gas a gavarres i petits vaixells. Aquesta iniciativa forma part del projecte CORE LNGas Hive en el qual participen 42 socis, 8 institucions, 13 autoritats portuàries i 21 socis industrials. CORE LNGas Hive, del qual el Port de Barcelona és soci, està coordinat per Enagás i liderat per Ports de l’Estat, comptant amb un pressupost de 33,3 milions d’euros (dels quals 16,65 estan finançats per la Unió Europea).

El metaner Aamira atracat a la planta de regasificació d’Enagás al port de Barcelona

Gavarra subministradora de GNL a bucs

El projecte d’adaptació d’una gavarra per subministrar GNL als vaixells, coordinat pel port de Barcelona i també inclòs en el CORE LNGas Hive, avança a bon ritme i està previst que a mitjans de 2018 ja es podran fer les primeres proves reals. En aquest projecte participen les companyies, Cepsa, que s’encarrega de l’estudi de la previsió de demanda futura de GNL per a vaixells al port i del disseny de l’oferta de servei; Flota Suardiaz, que ja ofereix serveis de bunkering  a Barcelona i que construeix la nova gavarra mixta per al subministrament de combustibles tradicionals i de GNL; HAM, que dissenya i construeix els tancs i les canonades per fer arribar el GNL als vaixells; Bureau Veritas que s’encarrega de la certificació dels canvis en els vaixells; i el Port de Barcelona que dissenya la logística de l’operativa de subministrament dins de la dàrsena i fa els estudis d’identificació de riscos i la regulació del servei de bunkering de GNL al port.

La iniciativa de Flota Suardíaz consisteix en la transformació d'una gavarra per a subministrar GNL a bucs
La iniciativa de Flota Suardíaz consisteix en la transformació d’una gavarra per a subministrar GNL a bucs

Per altra banda, en l’àmbit de la promoció del gas natural com a combustible alternatiu per a vaixells, també estan en marxa diverses proves pilot.

Motor auxiliar a gas en un ferri de Baleària

Baleària i gas natural Fenosa han treballat conjuntament per posar en funcionament el primer motor de gas natural per ferris de passatgers, executant la instal·lació d’un motor auxiliar i un tanc de GNL de 30 metres cúbics (amb una autonomia d’una setmana) al ferri “Abel Matutes” de Baleària, vaixell que opera diàriament la ruta entre Barcelona i Palma de Mallorca. El nou motor de gas natural està integrat a la planta elèctrica del vaixell, permetent un funcionament amb qualsevol dels auxiliars i sense impacte visual. El “Abel Matutes” consumeix gas natural a les maniobres d’aproximació i sortida del port i per a la producció d’energia elèctrica durant el temps que està atracat, substituint al combustible habitual. Amb l’aplicació d’aquest sistema, s’aconsegueix una reducció d’emissions i un estalvi anual proper a les 4.000 tones de diòxid de carboni (CO2), més de 60 tones d’òxid de nitrogen (NOx) i 6 tones d’òxid de sofre (SOx).

D’esquerra a dreta: Adolfo Utor, president de Baleària; SixteCambra, president del Port de Barcelona; i Daniel López Jordà, director general de Negocis Minoristes de Gas Natural Fenosa

En l’acte d’inauguració, celebrat al Port Barcelona l’1 de març de 2017, Adolfo Utor, president de Baleària, va manifestar que aquest projecte fet realitat “suposa el primer pas ferm en l’aposta de Baleària pel gas natural” i ha afegit que la naviliera “és una de les pioneres a nivell mundial ja que actualment està construint tres smartships propulsats per GNL”.

Adolfo Utor també va remarcar que el compromís amb el medi ambient i l’ús d’energies no contaminants “és una determinació estratègica de la companyia”. Daniel López Jordà, director general de Negocis Minorista de Gas Natural Fenosa, va afirmar que el projecte “és una aposta important per la innovació, amb l’objectiu d’aconseguir una major qualitat de l’aire, tant urbà com en l’àmbit portuari” i va sentenciar que “el gas natural serà un protagonista clau en els propers anys en el sector del transport, per la seva clara distribució en la reducció d’emissions i de partícules en suspensió”.

Sixte Cambra, president del Port de Barcelona, ​​va indicar que aquesta iniciativa de Baleària” marca el camí a seguir” i ha afegit que l’ús del GNL com a combustible alternatiu, a més de “reduir notablement les emissions a l’atmosfera, fa més competitiu al transport i, per extensió, també a la indústria”. El fet de comptar amb infraestructures de subministrament de GNL permetrà al Port de Barcelona atreure vaixells “més moderns i eficients energèticament”.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte europeu CLEANPORT, cofinançat per la Unió Europea, i també compta amb la participació dels ports de Barcelona i Palma de Mallorca i la Direcció General de la Marina Mercante.

Generador a gas per subministrar electricitat als vaixells ro-ro al moll

Aquest projecte, integrat en el CORE LNGas Hive, consisteix a posar en servei una unitat mòbil generadora elèctrica a gas per a vaixells ro-ro durant l’estada a port, substituint el funcionament dels motors auxiliars del buc.

La unitat generadora d’electricitat i els tancs de GNL han de ser de fàcil càrrega i descàrrega, per la qual cosa s’han instal·lat dins de contenidors de 40 peus perquè pugui viatjar a bord del vaixell de càrrega horitzontal durant els trajectes entre ports i també sigui de fàcil instal·lació al moll on atracada el vaixell.  El projecte està molt avançat i en breu es farà la prova pilot.

Els socis d’aquest projecte, coordinat pel Port de Barcelona, ​​són l’empresa Guascor Dresser Rand (del grup Siemens), que construeix el generador elèctric; l’empresa HAM, que construeix els tancs de GNL; Flota Suardíaz, propietària del vaixell “Audace” amb el qual es realitzarà aquesta prova pilot; Bureau Veritas, que certifica el motor per al seu ús marí; i els ports de Barcelona, ​​Vigo i Tenerife, on es faran les proves pilot, que realitzen la logística del subministrament de GNL i redacten els respectius informes d’anàlisi de risc.

Pioner a Europa, el projecte és una solució versàtil, flexible i eficient ja que pot ser aplicable a qualsevol vaixell i en qualsevol port, a més de representar uns costos molt reduits.

Remolcador propulsat a Gas

Amb la UTE formada per Remolcadors de Barcelona i SAR Remolcadors s’està treballant per dissenyar un remolcador propulsat amb gas natural.

Maquinària per a les terminals portuàries

Per altra banda, també s’està promocionant el gas natural com a combustible alternatiu per a maquinària de terminal, realitzant una prova pilot per transformar dues straddle-carriers de propulsió dièsel a GNL, de manera que es puguin analitzar els seus rendiments, eficiència i nivell d’emissions. Aquesta prova pilot es porta a terme a les terminals BEST i APM Terminals Barcelona i, si els resultats són satisfactoris, es renovarà progressivament la flota d’straddle-carriers en ambdues instal·lacions. Els socis que integren el projecte són: APM Terminals, BEST, HAM, Gas Natural Fenosa, IDIADA i el Port de Barcelona.

Operativa a la terminal BEST

 

Republicà del Clot. Filologia romànica. Mesclaet: Barcelonès, Al Hoceima, La Noguera, Baix Ebre, Maestrazgo, Axarquia. Vam rebre l’1O i no oblido, però puc perdonar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Sí, és clar, a ComuniCATs també fem servir galetes, carquinyolis, neules... Les tenim amb o sense gluten, de xocolata, farina d'espelta..., boníssimes totes. Si les vols clica! Benvinguda! Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca