Comunicats

Comunicació Alternativa Territorial

Documental 20-S Jordi Sànchez
ACTIVISME CAT EXTERIOR COMUNICATS PREMSA NACIONAL

(Vídeo) Documental 20-S “Sense ficció”. 24 tuits traduïts a l’anglès

Documental 20-S del programa “Sense ficció” emès el passat dijous 28 de juny, a les 22.05, a TV3. Produït per Mediapro i dirigit per Jaume Roures. Aquest documental ha desmuntat la versió que l’estat espanyol ha defensat per empresonar a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i per extensió a tota la macrocausa catalana. Les imatges han parlat per elles mateixes. El documental ha arrasat a Catalunya però també a nivell mundial.

Primer “trending topic” a Espanya i tercer mundial durant bona part de la nit. 1.071.000 espectadors de mitjana van veure el documental 20-S. Una quota de pantalla del 34,8%. A Twitter, el documental va generar 1.214.000 missatges durant tot el dia, amb 9,7 milions d’impressions, I el hashtag #20STV3 va tenir més de 50.200 tuits.

La nostra traductora l’Anna @annuskaodena va traduir en el moment de la transmissió molts tuits a l’anglès. Hem completat els que va publicar amb traduccions del compte de @senseficcio i altres d’interès.

Tuits presentació Documental

Conselleria 20S Jordi Borràs
Imatge aèria Conselleria 20S / Jordi Borràs

Sense ficció @Senseficcio

The 20th of September 2017 in Barcelona opens up many questions. What happened opposite the Ministry of Economy and Finance and at the CUP headquarters?


La jornada del 20 de setembre del 2017 a Barcelona obre molts interrogants. Què va passar davant de la conselleria d’Economia i Hisenda i de la seu de la CUP?


Òmnium Cultural @omnium

Today, everything that happened at the Ministry of Economy on the 20th of September will become known. Don’t miss the @senseficcio documentary and the discussion that will follow at @Mes_324 with Jordi Cuixart’s lawyer, amongst other guests.


Avui se sabrà tot el que va passar aquell 20 de setembre a la conselleria d’Economia. No et perdis el documental del @senseficcio i el posterior debat al @Mes_324 amb l’advocada de Jordi Cuixart, entre d’altres convidats


Sense ficció @Senseficcio

“Neither organising a referendum nor declaring independence are crimes. They are not in the Criminal Code. Then, what can we find? We can make it up as rebellion.” Joaquín Urías, former Constitutional Court lawyer @jpurias


“Ni organitzar un referèndum ni declarar la independència són delicte. No està al Codi Penal. Llavors, què busquem? Doncs ens inventem la rebel·lió.”, Joaquín Urías, exlletrat del Tribunal Constitucional @jpurias Ara comença, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio

“One of the key elements of rebellion is for there to be a violent uprising, but here there is no uprising.” Joaquín Urías, former Constitutional Court lawyer @jpurias


Sense ficció @Senseficcio

“I think this is the first self-organised massive demonstration without prior notice”, @lluis_llach, singer-songwriter and former MP


“Jo crec que és la primera autoconvocació massiva que es fa sense preavís”, @lluis_llach, cantautor i exdiputat Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Tuits cronològics Sense Ficció

Anna Gabriel. Seu CUP

Sense ficció @Senseficcio

“We ask for max calm, we ask for a non violent attitude, always. They want to provoke us. We have to demonstrate that we are here to defend the institutions of this country with democracy.” Jordi Cuixart


“Us demanem màxima tranquil·litat, us demanem sempre actitud no violenta. Ens volen provocar. Hem de demostrar que anem a defensar les institucions d’aquest país amb democràcia”, Jordi Cuixart Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio

“The Jordis had a role, let’s say, as mediators. They were the volunteers to talk to the Civil Guard, the judicial secretary and the @mossos who were already there.” Mireia Boya, former MP @yeyaboya


“Els Jordis tenien un paper, diguéssim, de mediadors. Ells van ser els primers que es van oferir a parlar amb la Guàrdia Civil, la secretària judicial i els Mossos d’Esquadra que ja eren allà”, Mireia Boya, exdiputada @yeyaboya Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio

“What I saw was two Civil Guard vehicles parked right at the door, by the entrance, and on top of those cars there were all the media reporters.” Mireia Boya, former MP @yeyaboya


“Jo el que vaig veure és que hi havia dos cotxes de la Guàrdia Civil aparcats just a la porta, a l’entrada, i que a sobre, pujats als cotxes, hi havia tots els mitjans de comunicació”, Mireia Boya, exdiputada @yeyaboya Ara, a @tv3cat, #20STV3


Sense ficció @Senseficcio

“[National Police] Going into a political party [CUP] HQ without a court order is a serious crime.” Joaquín Urías, former Constitutional Court lawyer @jpurias


“Entrar en la seu d’un partit polític sense ordre judicial és un delicte greu.”, Joaquín Urías, exlletrat del Tribunal Constitucional @jpurias Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S

Sense ficció @Senseficcio

There were two agents of the Guardia Civil before the Ministry of Economy and Finance that day? Take a look at the images.


Hi havia dos agents de la Guàrdia Civil davant de la conselleria d’Economia i Hisenda aquell dia? Pareu atenció a les imatges. Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio

“The crime of rebellion has been constructed since then for other reasons. For political reasons”, Joaquín Urías, former Constitutional Court lawyer @jpurias


“La construcció del delicte de rebel·lió s’ha fet després per altres motius. S’ha fet per motius polítics”, Joaquín Urías, exlletrat del Tribunal Constitucional @jpurias Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio

“We considered it was time to put resistance into practice, non-violent civil disobedience. And then we said, let’s play some music to lighten the mood.” Mireia Boya, former MP @yeyaboya


“Vam considerar que era el moment de posar en pràctica la resistència, desobediència civil no violenta. I acte seguit vam dir, per relaxar l’ambient, posem música.”, Mireia Boya, exdiputada @yeyaboya Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio

“For the first time we have started to dialogue with the Guardia Civil. We’re already friends. They have understood the situation perfectly. (…) So what we have to do now is guarantee the car, which I have requested the Mossos”, Jordi Sànchez


“Hem entrat per primera vegada en diàleg amb la Guàrdia Civil.  Ja som amics. Ells han entès perfectament la situació. (…) Llavors el que hem de fer, que ara he demanat als Mossos, és garantir el cotxe”, Jordi Sànchez Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio

Finally, the police retreats from the CUP headquarters when they are denied the court order. David Fernàndez, journalist and activist @HiginiaRoig explains it.


Finalment, la policia es retira de la seu de la CUP quan se’ls denega l’ordre judicial. Ho explica David Fernàndez, periodista i activista @HiginiaRoig Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio

“At one point in the afternoon, not sure what time, I went outside to see, and saw the Jordis really shaken. They said: ‘There are weapons inside the [Civil Guard] cars.’ It’s very difficult to comprehend.” @lluis_llach, songwriter and former MP


“En un moment determinat de la tarda, jo no sabria dir a quina hora, surto també a veure-ho, veig els Jordis desencaixats i em diuen: ‘hi ha armes dins dels cotxes’. És molt difícil d’entendre” @lluis_llach , cantautor i exdiputat Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio

“If you spot someone acting violently, do not allow it. Keep them apart. They want us violent.” Jordi Cuixart 


“Si detecteu algú que actua d’alguna manera violenta, no ho permeteu. Aïlleu-lo. Ens volen violents”, Jordi Cuixart Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio

“Don’t criminalise the street protest, because this is a right in the Constitution.”, Joaquín Urías, former Constitutional Court lawyer @jpurias


“No criminalitzi la protesta al carrer, perquè és una cosa que és a la Constitució”, Joaquín Urías, exlletrat del Tribunal Constitucional @jpurias Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Sense ficció @Senseficcio “Just before midnight, Jordi Sánchez and Jordi Cuixart, go on top of a Civil Guard car to call the demonstration off.”


A quarts de dotze de la nit, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart s’enfilen al cotxe de la Guàrdia Civil per desconvocar la manifestació. Ara, a @tv3cat, #20STV3 http://tv3.video/SF20S


Tuits posteriors al Documental

Documental 20-S Jordi Sànchez

 

Jordi Sànchez @jordialapreso

Everyone saw it, everyone knows it… but now there is a documentary that explains well what happened that day… the truth will win… and the storytellers will finally get the one they deserve #FreeTothom


Tothom ho va veure, tothom ho sap… però ara hi ha un documental que explica bé el que va passar aquell dia… la veritat vencerà… i els inventadors d’histories al final rebran el que es mereixen #FreeTothom


Jordi Cuixart @jcuixart Message from the prison:

In Soto, they have summarised the #20STV3 for me. I am looking forward to watching this testimony which unmasks the judiciary. We have spent 8 months in prison for exercising the right to peaceful demonstration and self-determination. Our commitment to freedom remains untouched.


Jordi Cuixart @jcuixart Missatge des de la presó:

A Soto m’han resumit #20STV3. Ganes de veure aquest testimoni que desemmascara la injustícia. Portem 8 mesos de presó per exercir la manifestació pacífica i l’autodeterminació. Compromís intacte amb la llibertat, som palanca democràtica.


Carles Puigdemont  @KRLS

Now the people, including the Spanish, can see what happened on the #20S: without manipulations or fiction tales. Everyone can see the disgrace of the imprisonment of @jordialapreso and @jcuixart. Many will have to pay for all the bad they have done to us. #20STV3


Ara tots els pobles, també l’espanyol, poden veure què va passar el #20s: sense manipulacions ni relats de ficció. Tothom pot veure la ignomínia de l’empresonament de @jordialapreso i @jcuixart. Molts hauran de pagar per tot el mal que ens han fet #20STV3


Sense ficció @senseficcio

Now available on demand: the “20-S” documentary. It shows an unseen view of the facts that took place in front of the Ministry of Economy & Finance in Barcelona and at CUP HQ on the 20th of September 2017.


Ja a la carta, el documental “20-S. El documental ofereix una visió inèdita dels fets que van passar davant de la Conselleria d’Economia i Hisenda a Barcelona i de la seu de la CUP el 20 de setembre del 2017. #20STV3 @tv3cat


Programa Els Matins @elsmatins

“Why did the police leave weapons in the cars, available to everyone?” Jaume Roures, director of #20S documentary on @tv3cat, now available on demand.


The documentary about the police searches during the 20S broadcasted last night on TV3 was a total success. It has been the top trending topic in Catalonia and the third in the world. The Jordis’ lawyers say they will use it in their defenses.


Èxit del documental sobre els escorcolls del 20S emès ahir a la nit a TV3. Ha estat primer trending topic a Catalunya i tercer al món. Els advocats dels Jordis asseguren que l’utilitzaran en les seves defenses. #ElsMatinsTV3 http://tv3.cat/directe


Documental 20-S   Mediapro


Documental 20-S. Què va passar a la mobilització davant de la Conselleria d’Economia i Hisenda a Barcelona el 20 de setembre del 2017?

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/20-s/video/5774300/


 

1 COMMENTS

LEAVE A RESPONSE

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Sí, és clar, a ComuniCATs també fem servir galetes, carquinyolis, neules... Les tenim amb o sense gluten, de xocolata, farina d'espelta..., boníssimes totes. Si les vols clica! Benvinguda! Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca