Acte de presentació del llibre “La defensa civil noviolenta” de Gene Sharp. Jamila Raqib, Xavier Masllorens, Martí Olivella

El sistema perfilat per Gene Sharp i al qual ha donat continuïtat la Jamila Raqib és d’aplicació en multitud de conflictes d’altre caire, no tan sols polítics, sinó socials, econòmics, territorials o culturals; en molts àmbits, doncs, i de magnituds ben diferents, des d’una lluita veïnal fins a l’enfrontament armat.

Per Albert (@HaedusCrabittu)

IMG 20180704 183929 - Acte de presentació del llibre "La defensa civil noviolenta" de Gene Sharp. Jamila Raqib, Xavier Masllorens, Martí Olivella

Dimecres 4 de juliol es va dur a terme, al Centre d’Informació de Catalunya @palaurobert, l’acte de presentació del llibre “La defensa civil noviolenta” de Gene Sharp (enllaços al llibre: La defensa civil no violenta. Civilian-based defense. A post-military weapons system), dins la col·lecció “Eines de pau, seguretat i justícia”, editat per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), traduït al català per Jordi Vidal i prologat per Martí Olivella (@MartiOlivella).

La defensa civil noviolenta Gene Sharp - Acte de presentació del llibre "La defensa civil noviolenta" de Gene Sharp. Jamila Raqib, Xavier Masllorens, Martí Olivella

L’ICIP és un organisme de la Generalitat de Catalunya amb una funció determinant i que es defineix com a “entitat de recerca, de divulgació i d’acció creada pel Parlament de Catalunya l’any 2007 amb la finalitat de promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional, i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món.”

El post de l’ICIP sobre la convocatòria de la Presentació del llibre anticipava perfectament el que vam presenciar en l’acte de dimecres:

“Sharp (1928-2018) ha estat un dels màxims teòrics de l’acció noviolenta i en aquest llibre recull els conflictes més significatius afrontats amb mitjans noviolents fins al 1990 i alhora exposa les claus per respondre amb estratègies de la noviolència als cops d’estat i les invasions.

Logo Albert Einstein Institution - Acte de presentació del llibre "La defensa civil noviolenta" de Gene Sharp. Jamila Raqib, Xavier Masllorens, Martí Olivella

La presentació del llibre comptarà amb la participació de la directora de l’Albert Einstein Institution, Jamila Raqib, especialista en l’estudi i la pràctica de l’acció noviolenta que ha treballat al costat de Sharp els últims 16 anys. Raqib supervisa el desenvolupament i la distribució de recursos sobre acció noviolenta i dirigeix seminaris i tallers de planificació estratègica per organitzacions que treballen pels drets humans, universitats, governs i per individus i grups que lluiten per objectius diversos com l’oposició a règims dictatorials, el combat contra la corrupció, l’assoliment de drets polítics, la justícia econòmica, la protecció mediambiental i l’apoderament de les dones.”

En Xavier Masllorens (@xmasllorens), President de l’ICIP, va conduir l’acte, en el que va participar en Martí Olivella (@MartiOlivella), activista i fundador del moviment per la pau en els anys 70 i director de l’organització no governamental NOVACT (@novact__), l’Institut Internacional per l’Acció Noviolenta, i com a ponent principal la Jamila Raqib (@jamilaraqib), directora de l’Albert Einstein Institution i investigadora del MIT Media Lab (@medialab), que treballa en enfocaments pragmàtics per a l’acció no violenta, amb activistes, organitzacions pels drets humans, acadèmics i governs en l’àmbit mundial.

IMG 20180704 184135 - Acte de presentació del llibre "La defensa civil noviolenta" de Gene Sharp. Jamila Raqib, Xavier Masllorens, Martí Olivella

En Xavier Masllorens va excusar la no assistència del MH President Quim Torra i del Conseller Ernest Maragall, atès que havien hagut de prioritzar la seva assistència als actes pel retorn dels presos i preses polítiques al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, i al de Puig de les Basses, a Figueres.

L’activista Martí Olivella va fer uns apunts de gran importància, en exposar que la resposta no violenta activa no és en absolut un recurs soft. En realitat, es tracta de fórmules més humanes per assolir la resolució de conflictes. L’empresonament dels activistes, per posar un exemple, seria una eina política no violenta molt potent. Val a dir, però, que en el cas català molts podíem pensar que el camí que hem emprès ens sortiria de franc, i no és així, la resistència activa no violenta té uns costos que poden resultar onerosos i que si s’hi vol anar realment a fons cal estar disposats a què els individus els paguin en nom del grup per tal d’assolir l’objectiu. I un exercit no violent no s’improvisa, demana planificació, estratègia: un dels aspectes que no hem acabat de coordinar prou bé. Es busca derrotar moral i econòmicament l’enemic. Parlem en realitat d’un sistema d’armes no militar en què el grup ha d’estar molt alineat atès que fa front a enemics molt poderosos com els estats, que disposen d’una formidable força informativa, judicial, policial i militar, o a grans grups empresarials i econòmics.

És important la matisació que exposen: la majoria dels assistents entenem l’acte, escoltem les paraules dels ponents tan sols en clau del procés català. El sistema perfilat per Gene Sharp i al qual ha donat continuïtat la Jamila Raqib és d’aplicació en multitud de conflictes d’altre caire, no tan sols polítics, sinó socials, econòmics, territorials o culturals; en molts àmbits, doncs, i de magnituds ben diferents: des d’una lluita veïnal fins a l’enfrontament armat.

L’exposició de la Dra. Jamila Raqib, “Civil Resistance in the World Today”, va resultar d’un interès indubtable, recapitulant sobre els orígens dels moviments de Resistència Civil, posant-ne exemples, alertant-nos sobretot del poder i la ràpida capacitat d’adaptació dels governs, que fa trontollar la veritable Democràcia cada cop més al món. Les propostes i reflexions d’en Gene Sharp resulten, doncs, més necessàries que mai per a que puguem preservar les nostres institucions públiques.

Civil Resistance 1024x768 - Acte de presentació del llibre "La defensa civil noviolenta" de Gene Sharp. Jamila Raqib, Xavier Masllorens, Martí Olivella

L’@annuskaodena ha traduït un bon nombre de fragments clau de la intervenció de la Jamila Raqib:

Civil Resistance movements are reshaping the world. Movements are emerging in Afganistan, Cuba, following the steps of the US Civil Rights movement, Apartheid, Estonia, Ucraine, and Hong Kong, for example.

Els moviments de Resistència Civil estan reformant el món. Moviments emergents a l’Afganistan, Cuba, segueixen els passos del moviment de drets civils dels Estats Units, l’Apartheid, Estònia, Ucraïna i Hong Kong, per exemple.

Nonviolent resistance means different things to different people.

La resistència no violenta significa coses diferents per a persones diferents.

All governments, whether democracies or dictatorships rely on leadership and cooperation or anything in between, also on obedience and the institutions in order to carry on their policies. Their political survival depends on us. They need us for society to function properly.

Tots els governs, siguin democràcies o dictadures, es basen en el lideratge i la cooperació o en tot allò que hi ha entremig, també en l’obediència i en les institucions per continuar amb les seves polítiques. La seva supervivència política depèn de nosaltres. Ens necessiten perquè la societat funcioni correctament.

The problem is that history is not very well known and is not explained well by the media. Documenting of history becomes extremely important. Information is a key aspect of democracy. How can we know what is possible for the future if we don’t understand our own past?

El problema és que la història no és gaire coneguda i els mitjans de comunicació no l’expliquen bé. La documentació de la història esdevé summament important. La informació és un aspecte clau de la democràcia. Com podem saber què és possible per al futur si no entenem el nostre propi passat?

Most Civil Resistance movements achieved remarkable successes despite the fact that people didn’t really know what they were doing or didn’t have access to a lot of information but they had great bravery and persistence.

La majoria dels moviments de resistència civil van aconseguir èxits notables malgrat que la gent no sabia realment què feien o no tenien accés a gaire informació, però tenien una gran valentia i persistència.

Gene Sharp had a list, back in 1958, of 32 things you can do to show civil resistance in a nonviolent manner. The list on its own is not helpful though without an understanding of the methods or how to use them with a strategy.

Gene Sharp tenia una llista, el 1958, de 32 coses que es poden fer per demostrar la resistència civil d’una manera no violenta. La llista per si mateixa no és útil, però, sense comprendre els mètodes o com utilitzar-los amb una estratègia.

Key concept: societies require defence, whether external or internal.

Concepte clau: les societats necessiten defensa, sigui externa o interna.

Access to knowledge and tools brings hope and reduces helplessness caused by injustice.

L’accés al coneixement i a les eines dóna esperança i redueix la impotència causada per la injustícia.

This moment in time feels very much like a crisis of democracy around the world as we see the rising of totalitarianism and populism. Our system, our institutions are only as strong and as good as our capacity to defend them.

Aquest moment en el temps s’assembla molt a una crisi de democràcia a tot el món, ja que veiem l’augment del totalitarisme i el populisme. El nostre sistema, les nostres institucions són tan fortes com ho sigui la nostra capacitat de defensar-les.

The frequency of protest and resistance movements is increasing but its effectiveness is declining because governments are now learning really really fast. They are researching on civil resistance movements from the past. Their answer is to learn and to adapt.

La freqüència de moviments de protesta i resistència va en augment, però la seva eficàcia està disminuint perquè els governs ara estan aprenent molt i molt ràpidament. Estan investigant sobre moviments de resistència civil del passat. La seva resposta és aprendre i adaptar-se.

Their (governments) lack of information becomes very dangerous and how they use the information is also crucial.

La falta d’informació dels governs esdevé molt perillosa i la manera com la utilitzen és crucial.

Lithuanian Ministry of Defence, Andreus Butkevicius, said back in 1991: “We will never have a strong enough army to defend ourselves against a foreign aggressor. Our goal can only be to defeat him morally, economically and politically, not physically.” And proclaimed I would chose this book (Gene Sharp’s Civilian-based defence) instead of the most powerful weapon of war.”

El ministre de Defensa de Lituània, Andreus Butkevicius, el 1991 deia: «Mai tindrem un exèrcit prou fort per a defensar-nos d’un agressor estranger. El nostre objectiu només pot ser el de derrotar-lo moralment, econòmicament i políticament, no físicament.» I citant el llibre de Gene Sharp, va proclamar: «Prefereixo tenir aquest llibre que una bomba atòmica.»

Many of our societies celebrate the importance of our military victories when much of our freedom and democracy were won by extraordinary people. We need to honour these people, we need to honour Civil Resistance in order to honour democracy.

Moltes de les nostres societats celebren la importància de les nostres victòries militars quan gran part de la nostra llibertat i democràcia van ser guanyades per persones extraordinàries. Hem d’honorar a aquestes persones, hem d’honrar la Resistència Civil per honorar la democràcia.

“The greatest hope for humanity lies not in condemning violence but in making violence obsolete.”

“L’esperança més gran per a la humanitat no rau a condemnar la violència sinó a fer-la obsoleta”.

Va ser un acte indispensable atès el moment actual que estem vivint i molt ben organitzat, amb una gran assistència de públic i d’un interès indubtable atès el nivell dels ponents i tot el que ens van exposar. En clau catalana, entenem que hem de seguir per aquesta via, però de manera encara més organitzada. No veiem altra manera d’enfrontar i vèncer l’estat espanyol i recuperar la Democràcia per al nostre país.

Jamila Raqib - Acte de presentació del llibre "La defensa civil noviolenta" de Gene Sharp. Jamila Raqib, Xavier Masllorens, Martí Olivella

La Dra. Raqib ens va dedicar el llibre a @comuni_cats; hi vam poder parlar uns minuts amb ella. La seva dedicatòria és molt rellevant, ens esperona a seguir comunicant i considerem que tots plegats l’hauriem de tenir molt i molt present:

“Access to information is a key aspect of democracy.”

L’accés a la informació és un aspecte clau de la democràcia.

 


Del llibre de Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy. A Conceptual Framework for Liberation, els 198 mètodes per a l’acció no violenta.

 

de la dictadura a la - Acte de presentació del llibre "La defensa civil noviolenta" de Gene Sharp. Jamila Raqib, Xavier Masllorens, Martí Olivella

Enllaços al llibre:

https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/FDTD.pdf

http://icip.gencat.c at/web/.content/continguts/publicacions/llibres/eines/Eines12/140607-Eines12-FIN.pdf

© Gene Sharp, 2012 © Institut Català Internacional per la Pau, 2014 © Traducció: Món Sanromà Moncunil
 

Enllaços als 198 mètodes:

https://www.aeinstein.org/nonviolentaction/198-methods-of-nonviolent-action/

http://www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf

 


 

Puntuació dels lectors
vots4 mitjana5

1 thought on “Acte de presentació del llibre “La defensa civil noviolenta” de Gene Sharp. Jamila Raqib, Xavier Masllorens, Martí Olivella”

  1. Pingback: Crònica: "Fem unes Birres Carteres amb Cartes x República" - Comunicació Alternativa Territorial

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.